คำถามที่พบบ่อย
Q1: นโยบายการรับส่งต่อผู้ป่วย
A1: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่ยินดีรับส่งต่อผู้ป่วยจากทั่วประเทศ

Q2: ขั้นตอนการส่งต่อควรเป็นอย่างไร
A2: 1.โรงพยาบาลที่ต้องการจะส่งตัวผู้ป่วยควรจะตรวจสอบว่าแพทย์สาขาที่จะส่งต่อหรือคลินิกที่เปิดให้บริการมีวันเวลาใดบ้าง เพื่อส่งตัวผู้ป่วยมาให้ตรงวัน ลดภาระการเดินทางมาผิดวัน 2.ออกหนังสือส่งตัวระบุวันที่ให้ถูกต้องหรือครอบคลุม ตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขที่บัตร ชื่อโรคให้ถูกต้องก่อนให้ผู้ป่วยถือมา เนื่องจากพบปัญหาหนังสือส่งตัวที่ระบุรายละเอียดไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ป่วยต้องเสียเวลารอคอยการประสานงานต้นสังกัดและอาจได้ตรวจไม่ทันหรือต้องชำระเงินเอง websiteนี้เปิดให้บริการตรวจสอบหนังสือส่งตัวล่วงหน้า โดยโรงพยาบาลที่จะใช้บริการนี้ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่าน

Q3: เอกสารต่างๆที่ใช้ส่งตัวผู้ป่วยต้องถ่ายเอกสารหรือไม่
A3: ปัจจุบันโรงพยาบาลยังใช้ระบบเอกสารอยู่จึงต้องใช้สำเนาเอกสารต่างๆในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ขอแนะนำให้ถ่ายสำเนาเอกสารต่างๆไว้1ชุดและนำมาแสดงพร้อมกับเอกสารตัวจริง โดยโรงพยาบาลจุฬาฯจะเก็บสำเนาไว้และคืนต้นฉบับให้ผู้ป่วยเก็บไว้ หากผู้ป่วยไม่ได้ถ่ายเอกสารมาจะต้องเสียเวลาไปถ่ยเอกสารเนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้จัดบริการถ่ายเอกสารไว้ให้ ในอนาคตเมื่อโรงพยาบาลจุฬาฯพัฒนาระบบสแกนเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะไม่จำเป็นต้องถ่ายเอกสารอีก

Q4: กรณีแพทย์ส่งไปพบแพทย์เฉพาะทางอีกคลินิกหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะต้องทำอย่างไร
A4: เนื่องจากหนังสือส่งตัวมักจะระบุโรคที่โรงพยาบาลต้นสังกัดต้องการส่งมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ กรณีที่แพทย์มีความเห็นส่งปรึกษาหรือส่งตรวจที่คลินิกอื่น จะต้องประสานไปที่ต้นสังกัดเพื่อให้ต้นสังกัดรับรองก่อน

Q5: การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติต้องทำอย่างไร
A5: เนื่องจากโรงพยาบาลมีนโยบายจ่ายยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ หากแพทย์สั่งจ่ายยานอกบัญชีและโรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ได้ระบุข้อความรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักฯไว้ในหนังสือส่งตัว จำเป็นต้องประสานไปที่ต้นสังกัดเพื่อให้ต้นสังกัดรับรองค่าใช้จ่าย กรณีโรงพยาบาลต้นสังกัดไม่รับรองค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลจะให้ผู้ป่วยไปติดต่อแพทย์ผู้รักษาเพื่อพิจารณาใช้ยาในบัญชียาหลักทดแทน

Q6: หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับwebsiteนี้
A6: 022565473 หรือ 022564000ต่อ3410
สงวนสิขสิทธิ์ © 2010 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02-2564000